Page 10 - Matkailuopas Varsinais-Suomi 2023
P. 10

TURKU
                       Turun tuomiokirkko on Suomen
                       kansallispyhäkkö, se on maamme
                       ainoa keskiaikainen basilika.
                       Kuva: Visit Finland
                       Museovirasto on luokitellut Turun tuomiokirkon ja
                       sen ympäröivän alueen yhdeksi Suomen valtakun-
                       nallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriym-
                       päristöksi.
                       Kirkon tarkkaa rakennusajankohtaa ei tiedetä. To-
                       dennäköisesti kirkko rakennettiin aivan 1200-luvun
                       lopulla puusta. Sen vihkimisen ajankohdasta on epä-
                       varmuutta. Kirkko on saatettu vihkiä käyttöön vuo-
                       sien 1292 ja 1296 välillä tai 17. kesäkuuta 1300 tai
                       1300-luvun alussa, mahdollisesti 1309.
                       Tuomiokirkko on sekä arkkipiispan että Turun piis-
                       pan kotikirkko. Se on toimiva kirkko, jossa juhlitaan
                       elämää jumalanpalvelusten, perhejuhlien, konserttien,
                       luentojen, taidenäyttelyiden, ja monen muun toiminnan
                       muodossa. Lisäksi se on historian aarreaitta, jossa
                       menneiden sukupolvien kaiut kohtaavat nykyajan ih-
                       misen, ja keskiaika limittyy tähän päivään.
                       Tuomiokirkko on avoinna joka päivä kello 9-18.
                       Huomioithan kuitenkin, että tilaisuuksien aikana
                       kirkossa ei pääse kiertelemään. Tuomiokirkkoon on
                       vapaa pääsy.
                        Turku on museotarjonnaltaan
                        rikas kaupunki.

    Tuomiokirkko – 
    Suomen kansallispyhäkkö       Historia eloon museoissa
    „  Turun tuomiokirkkoa kutsutaan Suomen kansallis- „  Turku on museotarjonnaltaan rikas kaupunki. Luos-
    pyhäköksi. Tuomiokirkko kuuluu Suomen merkittä- tarinmäki on yksi Turun tunnetuimmista nähtävyyk-
    vimpiin historiallisiin rakennuksiin, ja on maamme  sistä. Se sijaitsee Turun keskustassa Vartiovuoren
    ainoa keskiaikainen basilika.    kupeessa.
                       Luostatarinmäki on ainoa yhtenäinen puutaloalue,
                       joka säilyi Turun palossa vuonna 1827. Museo käsit-
                       tää kahdeksantoista 1700-luvun lopussa ja 1800-lu-
                       vun alussa rakennettua pihapiiriä, jotka koostuvat
                       yli kolmestakymmenestä alkuperäisillä paikoillaan
                       säilyneistä puutalosta.
                       Sibelius-museossa voi tutustua Jean Sibeliuksen elä-
                       mään. Turun tuomiokirkon tuntumassa sijaitsevan
                       musiikkimuseon kokoelmiin kuuluu muun muassa
                       paljon soittimia eri puolilta maailmaa.
                       Aboa Vetus Ars Nova historian ja nykytaiteen museo
                       Turun keskustassa. Itäisellä rantakadulla sijaitseva
                       museo on kaksiosainen, maanalainen Aboa Vetus
                       esittelee keskiaikaista Turkua kivitalojen raunioiden
                       ja alueelta löytyneiden esineiden avulla.
                       Ars Nova esittelee puolestaan nykytaidetta.
                       Turun vanhimmassa puutalossa, Qwenselin talossa,
    Samppalinnan maauimala on virkistävä keidas  toimii Apteekkimuseo. Turun vanhin puurakennus
    keskustassa. Sen isossa 50 metrin altaassa on tilaa  kätkee sisälleen tyylikkäästi 1700-luvun tapaan si-
    niin uimareille, vesijuoksijoille, uimahyppääjille kuin  sustettuja huoneita sekä Suomen vanhimman apteek-
    muuten vaan pulikoijillekin. Kuva: Visit Finland kisisustuksen 1800-luvulta.
                      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15