Page 12 - Matkailuopas Varsinais-Suomi 2022
P. 12

TURKU
    Turun tuomiokirkko          Historia elää museioissa
    „  Turun tuomiokirkkoa kutsutaan Suomen kansallis- „  Turku on museotarjonnaltaan rikas kaupunki. Luos-
    pyhäköksi. Tuomiokirkko kuuluu Suomen merkittä- tarinmäki on yksi Turun tunnetuimmista nähtävyyk-
    vimpiin historiallisiin rakennuksiin, ja on maamme  sistä. Se sijaitsee Turun keskustassa Vartiovuoren
    ainoa keskiaikainen basilika.    kupeessa.
     Museovirasto on luokitellut Turun tuomiokirkon ja  Luostatarinmäki on ainoa yhtenäinen puutaloalue,
    sen ympäröivän alueen yhdeksi Suomen valtakun- joka säilyi Turun palossa vuonna 1827. Museo käsit-
    nallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriym- tää kahdeksantoista 1700-luvun lopussa ja 1800-lu-
    päristöksi.             vun alussa rakennettua pihapiiriä, jotka koostuvat
     Kirkon tarkkaa rakennusajankohtaa ei tiedetä. To- yli kolmestakymmenestä alkuperäisillä paikoillaan
    dennäköisesti kirkko rakennettiin aivan 1200-luvun  säilyneistä puutalosta.
    lopulla puusta. Sen vihkimisen ajankohdasta on epä- Sibelius-museossa voi tutustua Jean Sibeliuksen elä-
    varmuutta. Kirkko on saatettu vihkiä käyttöön vuo- mään. Turun tuomiokirkon tuntumassa sijaitsevan
    sien 1292 ja 1296 välillä tai 17. kesäkuuta 1300 tai  musiikkimuseon kokoelmiin kuuluu muun muassa
    1300-luvun alussa, mahdollisesti 1309. paljon soittimia eri puolilta maailmaa.
     Tuomiokirkko on sekä arkkipiispan että Turun piis- Aboa Vetus Ars Nova historian ja nykytaiteen museo
    pan kotikirkko. Se on toimiva kirkko, jossa juhlitaan  Turun keskustassa. Itäisellä rantakadulla sijaitseva
    elämää jumalanpalvelusten, perhejuhlien, konserttien,  museo on kaksiosainen, maanalainen Aboa Vetus
    luentojen, taidenäyttelyiden, ja monen muun toiminnan  esittelee keskiaikaista Turkua kivitalojen raunioiden
    muodossa. Lisäksi se on historian aarreaitta, jossa  ja alueelta löytyneiden esineiden avulla.
    menneiden sukupolvien kaiut kohtaavat nykyajan ih- Ars Nova esittelee puolestaan nykytaidetta.
    misen, ja keskiaika limittyy tähän päivään. Turun vanhimmassa puutalossa, Qwenselin talossa,
     Tuomiokirkko on avoinna joka päivä kello 9-18.  toimii Apteekkimuseo. Turun vanhin puurakennus
    Huomioithan kuitenkin, että tilaisuuksien aikana  kätkee sisälleen tyylikkäästi 1700-luvun tapaan si-
    kirkossa ei pääse kiertelemään. Tuomiokirkkoon on  sustettuja huoneita sekä Suomen vanhimman apteek-
    vapaa pääsy.             kisisustuksen 1800-luvulta.
                       Turun sataman tuntumassa sijaitsee Forum Marinum,
                       merenkulun ja meripuolustuksen museo.
    Monipuolinen Kupittaa         Museolla on myös upeita laivoja, kuten Suomen Jout-
                       sen, sekä S/S Bore, jolla sijaitsee ravintola sekä hostelli.
    „  Turun keskustan tuntumassa on Kupittaanpuisto,  Wäinö Aaltosen nimikkomuseo WAM toimii Turun
    Suomen vanhin ja laajin kaupunkipuisto.  kaupungin taidemuseona ja nykytaiteen museona.
     Puisto on pinta-alaltaan 24 hehtaaria, ja siellä sijait- Museon näyttelyt esittelevät kolmiulotteista taidetta ja
    sevat muun muassa Kupittaan maauimala, Seikkai- sen lisäksi vaihtuvia suomalaisia sekä kansainvälisiä
    lupuisto sekä paviljonkiravintola, liikennekaupunki  nykytaiteen näyttelyitä.
    ja lintupuisto.

                       Förin kyydissä voi ylittää Aurajoen. Kuva: Visit Turku                      12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17